Mobile-Collections
1 Centime (A)
1 Centime (D)
1 Centime (F)
1 Centime (G)
1 Centime (J)
2 Centimes (A)
2 Centimes (D)
2 Centimes (F)
2 Centimes (G)
2 Centimes (J)
5 Centimes (A)
5 Centimes (D)
5 Centimes (F)
5 Centimes (G)
5 Centimes (J)
10 Centimes (A)
10 Centimes (D)
10 Centimes (F)
10 Centimes (G)
10 Centimes (J)
20 Centimes (A)
20 Centimes (D)
20 Centimes (F)
20 Centimes (G)
20 Centimes (J)
50 Centimes (A)
50 Centimes (D)
50 Centimes (F)
50 Centimes (G)
50 Centimes (J)
1 € (A)
1 € (D)
1 € (F)
1 € (G)
1 € (J)
2 € (A)
2 € (D)
2 € (F)
2 € (G)
2 € - Bundesrat (A, D, F, G, J)
2 € - Mur de Berlin (A, D, F, G, J)
2 € (J)
5 € - Gemässigte Zone (A, D, F, G, J)
10 € - In the Air (A, D, F, G, J)
10 € - On the Land (A, D, F, G, J)
20 € - Alexander von Humboldt (A, D, F, G, J)
20 € - Bauhaus (A, D, F, G, J)
20 € - Das tapfere Schneiderlein (A, D, F, G, J)
20 € - Frauenwahlrecht (A, D, F, G, J)
20 € - Wanderfalke (A, D, F, G, J)
20 € - Weimarer Reichsverfassung (A, D, F, G, J)
50 € - Fortepiano (A, D, F, G, J)
100 € - Dom zu Speyer (A, D, F, G, J)