Mobile-Collections
1/2 Ecu
1/2 gros
1/2 Teston
1/2 Teston
15 Denier
30 Denier
30 Denier
30 Denier
Denier
Denier
Double Denier
Double Denier
Double Denier
Double Denier
Double Tournois
Gros
Gros
Gros
Liard
Quart de plaque d'argent
Teston
Teston
Teston au buste âgé
1/2 Sol
Denier
Double Denier
Gros
Gros
Gros
Gros
Gros
Gros
Liard
Liard